ผลงานของเรา

ตึกภักดีบดินทร์
ทำเนียบรัฐบาล

เพื่อใช้รองรับภารกิจระดับชาติของนายกรัฐมนตรี
ใช้เป็นที่ประชุมห้องจัดเลี้ยงรับรอง แขกของรัฐบาล

งบประมาณ 143,000,000 บาท

อาคารกองบัญชาการ
กรมดุริยางค์ทหารบก

อาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก
ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารกองบัญชาการหลังเดิม เนื่องจากอาคารเดิมมีขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อกำลังพลที่เพิ่มมากขึ้นและตัวอาคารเดิมมีการใช้งานมานาน

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.) แห่งใหม่

ปรับปรุงอาคาร สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.) แห่งใหม่

เพื่อใช้เป็นสำนักงานแห่งใหม่ทดแทนอาคารหลังเดิม

งบประมาณ 39,000,000 บาท

อาคารมูลนิธิ
พลเอกเปรม ติลาสูลานนท์

อาคารมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
กรมดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี

โครงการตกแต่งภายใน
อาคารมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กรมดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี
งบประมาณ 27,800,000 บาท

โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่

โครงการปรับปรุงสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกลานนา หรือ
โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
งบประมาณ 95,000,000 บาท

งานปรับปรุงห้อง 221 และ ห้อง 241
กองบัญชาการกองทัพบก

งานปรับปรุงห้อง 221 และ ห้อง 241 กองบัญชาการกองทัพบก

งบประมาณ 17,847,600 บาท

พิพิธภัณฑ์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โครงการปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

งบประมาณ 9,883,000