ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

อาคารภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ได้นำรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิคตอนปลาย ของตึกไทยคู่ฟ้ามาประยุกต์ โดยลดทอนลวดลายและเอกลักษณ์เฉพาะลง เพราะเนื่องจากเป็นอาคารลำดับรอง ออกแบบโดยกรมศิลปากร และควบคุมงานโดยกรมยุทธโยธาทหารบก

รายละเอียด:

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้รองรับภารกิจระดับชาติของนายกรัฐมนตรี ใช้เป็นที่ประชุมห้องจัดเลี้ยงรับรอง แขกของรัฐบาล

สถานที่ ทําเนียบรัฐบาล บริเวณด้านทิศใต้ของ ตึกไทยคู่ฟ้า

 

รูปแบบและพื้นที่ใช้สอย ใช้แนวความคิด จากตึกไทยคู่ฟ้า ลักษณะอาคารสูง 1 ช้ัน เชื่อมต่อ อาคารตึกไทยคู่ฟ้า โดยโถงทางเชื่อมพื้นที่ใช้สอย ประกอบด้วย โถงทางเข้า ห้องรับรอง ห้องประชุม และจัดเลี้ยงอเนกประสงค์ จุคน 100 – 120 คน เพื่อความสง่างามของตัวอาคารออกแบบให้มีลักษณะคล้าย ตึกไทยคู่ฟ้าหลังเดิม

งบประมาณ 137,000,000 บาท