พิพิธภัณฑ์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

รายละเอียด:

วัตถุประสงค์ โครงการปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

สถานที่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

งบประมาณ 9,883,000 บาท