งานปรับปรุงห้อง 221 และ ห้อง 241 กองบัญชาการกองทัพบก

รายละเอียด:

สถานที่ ห้อง 221 และ ห้อง 241  กองบัญชาการกองทัพบก

รูปแบบและพื้นที่ใช้สอย งานปรับปรุงห้อง 221 และ ห้อง 241  กองบัญชาการกองทัพบก

งบประมาณ 17,847,600 บาท